Členství v MAS

 • Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a účelem spolku, a má trvalé bydliště, sídlo nebo provozovnu nebo prokazatelně na daném území místně působí a zastupují veřejné nebo soukromé místní socioekonomické zájmy. Rozhodnutí o místní působnosti daného subjektu je v kompetenci MAS.
 • Žadatel o členství doručí v písemné formě přihlášku do kanceláře MAS, která ji postoupí Radě spolku ke schválení. Členství vzniká dnem schválení přihlášky za člena Radou spolku.
 • Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Za právnickou osobu ve spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 • Členové spolku tvoří zájmové skupiny, které jsou cíleně zaměřené na určitou problematiku SCLLD. Spolek vymezí zájmové skupiny v souladu s SCLLD. Příslušnost k dané zájmové skupině definuje člen podle své převažující činnosti.
 • Členství zaniká následujícími způsoby:

            - Dobrovolným vystoupením člena.
            - Nezaplacením členského příspěvku na daný kalendářní rok ani v náhradní lhůtě k úhradě členského příspěvku poskytnuté.
            - Úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého.
            - U právnické osoby jejím zrušením.
            - Vyloučením člena na základě rozhodnutí Rady spolku.
            - Dnem právní moci rozsudku, kterým byl člen odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody.
            - Zánikem spolku.

 • Dokladem členství je potvrzení vydané Radou spolku, které se vystavuje na požádání člena.
 • Seznam členů je zveřejněn na internetových stránkách spolku. Administrativní úkony spojené se zápisy a výmazy týkající se členství fyzických i právnických osob provádí kancelář MAS na základě usnesení Rady spolku. Seznam členů bude zpřístupněn na internetových stránkách MAS. Kdo přijme členství v MAS, zároveň souhlasí s uvedením svého jména (resp. názvu společnosti, firmy apod.) ve zveřejněném seznamu členů MAS.
 • Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od spolku na jeho náklady potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány. Namísto zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáže-li zájem hodný právní ochrany.

Práva a povinnosti členů

Každý člen spolku má právo:

 • Účastnit se jednání Valné hromady.
 • Volit orgány spolku.
 • Být volen do orgánů spolku.
 • Obracet se na orgány spolku s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
 • Být informován o veškeré činnosti spolku, podílet se na ní a využívat všech výhod plynoucích ze členství ve spolku.
 • Vystoupit ze spolku.

Každý člen spolku má povinnost zejména:

 • Dodržovat stanovy spolku a plnit usnesení orgánů spolku.
 • Aktivně se podílet na plnění cílů spolku.
 • Svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku.
 • Platit řádně a včas členské příspěvky ve výši stanovené Valnou hromadou.
 • Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
 • Začlenit se do jedné ze zájmových skupin v rámci MAS, přičemž každý člen může být příslušný pouze k jedné zájmové skupině.

Přihlášky do MAS Humpolecka

Přihláška fyzické osoby nepodnikající

Přihláška právnické osoby, fyzické osoby podnikající

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím