Projektové záměry přes MAS dle nové specifikace

Z dotazníkového šetření, které probíhalo v posledních letech jsme od obcí, škol, neziskovek a dalších subjektů obdrželi seznam potřebných investic, které jsou součástí Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s. V oficiálním zásobníku projektů mohou být zveřejněny pouze záměry veřejné sféry. Jen na část těchto projektů budou obce a další subjekty moci v následujících letech žádat přímo z operačních programů spolufinancovaných z EU.
 

Vzhledem k upřesnění informací o možnosti čerpání finančních prostředků prostřednictvím MAS, nebude bohužel řada již zaslaných projektových záměrů přes MAS podporovatelná. Jelikož je našim cílem maximální využití alokovaných prostředků pro rozvoj našeho regionu, prosíme o pročtení a vyplnění přiložených dokumentů (tabulky pro projektové záměry) a zvážení, zda bychom nemohli dle nastavených parametrů podpořit některou další novou aktivitu realizovanou v období 2016 až 2022, která by zapadala do uvedených oblastí v dokumentu korespondujících se specifickými cíli IROP a projektovými opatřeními Programu rozvoje venkova.

Tabulky pro záměry z IROP:

Tabulky pro záměry z PRV:

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka bude v období 2016–2022 rozdělovat finanční prostředky na území působnosti (25 obcí z ORP Humpolec) z těchto operačních programů (předběžná alokace):

  • IROP - 23,481 mil. Kč
  • Program rozvoje venkova - 11,369 mil. Kč
  • OP Zaměstnanost - 11,230 mil. Kč
  • Celkem - 46,08 mil. Kč

Známe administrativní přetíženost a budeme při specifikaci projektů maximálně nápomocni. Tabulky projektových záměrů jsme koncipovali s důrazem na přiblížení vymezení jednotlivých specifických cílů (co lze a co nelze MAS podpořit). Důvodem dotazování je povinnost MAS sestavit finanční a akční plány na následující období jako součást Strategie, která podléhá schvalování MMR a na jejímž základě budeme v následujících letech pro region čerpat.


Vaše projektové záměry zasílejte, prosím, do 31. července 2015 na email: info@humpolecko.cz . V případě potřeby se neváhejte obrátit na kancelář MAS Humpolecka.

Projektové záměry můžete také vyplnit online do dotazníku na tomto odkazu.

 

Výčet podporovaných aktivit z OP Zaměstnanost

Aktivity podporované v rámci Operačního programu Zaměstnanost 2014 – 2020, Investiční priority 2.3 - Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Specifický cíl 2.3.1 - Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech - projekty přes MAS. V oblastech: sociální služby a sociální začleňování, zaměstnanost, sociální podnikání a prorodinná opatření.
Pracovní verze – výčet podporovaných aktivit se může změnit. Výzva pro MAS je plánována na březen 2016.

Níže je uveden výtah aktivit z pracovní verze dokumentu.

Podporované aktivity (OPZ):
1. Podpora sociálního začleňování osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených prostřednictvím aktivit zaměřených na prevenci sociálního vyloučení osob, služeb poskytovaných terénní a ambulantní formou, podpora komunitní sociální práce – podporovány budou 3 aktivity:

a) Podpora poskytování vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. - Odborné sociální poradenství (poradny i mobilní terénní týmy poskytující odborné sociální poradenství). Terénní programy (poskytované osobám, které vedou rizikový způsob života), Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (poskytované rodinám s dětmi, u nichž je ohrožen vývoj dítěte v důsledku dopadů dlouhodobé krizové sociální situace), Raná péče (poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého zdravotního stavu), Kontaktní centra (nízkoprahová zařízení pro osoby ohrožené závislostí na návykových látkách), Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (pro děti a mládež ve věku od 15 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy), Sociální rehabilitace (soubor specifických činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob), Sociálně terapeutické dílny (pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení), Služby následné péče (poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách), Podpora samostatného bydlení (poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění), Osobní asistence (poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení), Odlehčovací služby (osoby pečující v jejich přirozeném sociálním prostředí)

b) Podpora komunitní sociální práce a komunitních center
Komunitní sociální práce = významný inkluzivní mechanismus → osoby z cílových skupin jsou zapojovány do rozhodování a do přímé realizace opatření na úrovni sousedství, vyloučené lokality, obce, města, mikroregionu, a to s cílem získání lepšího přístupu těchto osob ke společenským zdrojům (sociální ochrana, bydlení, vzdělání, zaměstnání, možnost uplatňovat svá práva atd.). Komunitní sociální práce = činnosti nad rámec zákona č. 108/2006 Sb.
Komunitní centra = centra začleněná do běžné komunity. Komunitní centrum musí vždy nabízet aktivity, které mají sociální rozměr (přispívají k sociálnímu začleňování) a jsou realizovány/koordinovány/organizovány minimálně jednou osobou s odbornou způsobilostí sociálního pracovníka, dle zákona č. 108/2006 Sb. Aktivity realizované v komunitních centrech zároveň nejsou definovány jako úkon či činnost v zákoně č. 108/2006 Sb., mohou však být doplňkem registrovaných sociálních služeb. U polyfunkčních komunitních center musí být zajištěna kumulovaná nabídka aktivit.

c) Další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec/mimo režim zákona č. 108/2006 Sb. - Jedná se o programy a činnosti se společensky prospěšným charakterem (nikoli komerčním), který mají pozitivní dopad na osoby z cílových skupin v území příslušné MAS. Aktivity realizované terénní nebo ambulantní formou.

2. Podpora vytváření nových pracovních míst na lokální úrovni – zaměstnanost.

a) Zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce - Podpora nástrojů a činností vedoucích k motivaci a aktivizaci cílové skupiny k nalezení zaměstnání a jeho udržení – kurzy, poradenské činnosti a programy.
b) Bilanční a pracovní diagnostika, ergo diagnostika - Aktivita musí být realizována oprávněnou osobou (zpravidla psycholog), výstupem je pak závěrečná zpráva z provedené diagnostiky.
c) Rekvalifikace a další profesní vzdělávání -  Podpora především akreditovaných rekvalifikací (dle potřeb budoucího zaměstnavatele)
d) Zprostředkování zaměstnání - doplnění činnosti ÚP ČR s ohledem na detailní znalost potřeb lokálního trhu práce v území MAS, vyhledávání zaměstnání pro osobu, vyhledávání zaměstnanců pro zaměstnavatele, Poradenská a informační činnost
e) Podpora spolupráce lokálních partnerů na trhu práce - konkrétní výstupy, spojené se zprostředkováním zaměstnání, regionální burzy práce či job centra
f) Podpora vytváření nových pracovních míst - Tvorba pracovních míst pro příslušníky cílových skupin
g) Podpora umístění na uvolněná pracovní místa - Formou mzdových příspěvků bude podporováno rovněž umisťování cílových skupin.
h) Podpora flexibilních forem zaměstnání - Formou mzdových příspěvků bude podporováno vytváření nových pracovních míst na zkrácený úvazek.
i) Prostupné zaměstnávání - Aktivity vedoucí k získání pracovních návyků a zkušeností
j) Podpora zahájení podnikatelské činnosti - Aktivity před zahájením především formou
k) Doprovodná opatření - Jízdní výdaje, stravné, ubytování, příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby, jiné nezbytné náklady cílové skupiny
l) Realizace nových či inovativních nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti - Aktivity musí být v souladu a aktuálními lokálními potřebami trhu práce

3. Podpora a vytváření podmínek pro vznik a rozvoj sociálních podniků

a) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - integrační sociální podnik
Příjemce musí naplňovat současně tyto principy a charakteristiky sociálního podnikání:
Veřejně prospěšný cíl: zaměstnávání a sociálního začleňování osob znevýhodněných na trhu práce
Sociální prospěch:
- zaměstnávání a sociální začleňování osob ze znevýhodněných skupin, min. podíl zaměstnanců ze znevýhodněných skupin činí 30 %
- účast zaměstnanců a členů na směřování podniku
- důraz na rozvoj pracovních kompetencí znevýhodněných zaměstnanců
Ekonomický prospěch:
- případný zisk v min. výši 51 % používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho veřejně prospěšných cílů
- nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích
- alespoň 50 % podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech
Environmentální prospěch: zohledňování environmentálních aspektů výroby i spotřeby
Místní prospěch:
- přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
- využívání přednostně místních zdrojů
- spolupráce sociálního podniku s místními aktéry

b) Vznik a rozvoj (rozšíření kapacity podniku) nových podnikatelských aktivit v oblasti sociálního podnikání - environmentální sociální podnik - Indikátory environmentálního sociálního podniku budou upřesněny ve výzvě.

Doporučené klíčové aktivity v rámci sociálního podnikání:
- Vytvoření a zachování pracovních míst pro cílové skupiny
- Vzdělávání zaměstnanců z cílových skupin a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu
- Marketing sociálního podniku
- Provozování sociálního podnikání
Nelze hradit:
- Poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb.
- Zemědělská prvovýroba

4. Prorodinná opatření

a) Podpora zařízení, která doplní chybějící kapacitu stávajících institucionálních forem zařízení (typu školní družiny, kluby), s možností podpory příměstských táborů v době školních prázdnin - Pro děti mladšího školního věku, Zvažována možnost podpory dopravy dětí
b) Podpora dětských skupin pro podniky i veřejnost - Vznik, transformace a provoz dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., Podpora živností volných a vázaných dle živnostenského zákona
c) Individuální péče o děti - Vzdělávání chův (podpora zejména akreditovaných rekvalifikací), Příprava a realizace dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (vykonání zkoušky), Podpora pracovního uplatnění

Typy příjemců:
Subjekty realizující projekty v rámci schválených strategií CLLD (MAS):
- Poskytovatelé sociálních služeb registrovaní dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- Nestátní neziskové organizace
- Obce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
- Organizace zřizované obcemi působící v sociální oblasti
- Dobrovolné svazky obcí
- MAS
- Vzdělávací a poradenské instituce
- Školy a školská zařízení
- Obchodní korporace (veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení, družstva - družstvo, sociální družstvo, evropská družstevní společnost)
- OSVČ
- Sociální podniky (v případě sociálního podnikání nejsou oprávněnými žadateli NNO; je-li jedním ze zřizovatelů obec, její celkový vlastnický podíl v podniku musí být menší než 50%; je-li zřizovatelem více obcí, vlastnický podíl každé z těchto obcí musí být menší než 50 %)
Typy příjemců mohou být ve výzvě specifikováni dle jednotlivých aktivit.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím