Komunitní plán sociálních služeb

Název projektu: Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006578

 

 

Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost, specifický cíl SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování, v rámci výzvy č. 63 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Účelem projektu je vytvoření komplexního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Humpolec (25 obcí) pro období 2019 – 2021 a následný akční plán na roky 2019 a 2020. Projekt si klade za cíl zmapovat potřeby regionu v sociálních službách a zajistit, aby poskytované sociální služby reagovaly na lokální odlišnosti. Mezi další cíle projektu patří zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb na území ORP Humpolec a rozšíření jejich nabídky. Výstupem projektu bude zajištění systému sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám.

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka realizuje tento projekt metodou komunitního plánování, tzn. se zapojením veřejnosti a všech hlavních aktérů v oblasti sociálních služeb na území regionu (zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb). V rámci projektu budou vytvořeny následující 4 pracovní skupiny sestávající z odborníků na danou oblast:

a) Aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných
b) Rozšíření služeb pro seniory a zdravotně postižené
c) Rozvoj ostatních sociálních služeb
d) Rozvoj spolupráce s Krajem Vysočina

Jednání jednotlivých skupin realizačního týmu projektu se řídí Jednacím řádem - viz ZDE.

V úterý 12. září 2017 se uskutečnila informační schůzka pro potenciální členy pracovních skupin projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v ORP Humpolec. Pozvánka na akci adresovaná vybraným zástupcům pracovních skupin projektu je k nahlédnutí ZDE. Program schůzky a stručné představení projektu je k dispozici ZDE, zápis z jednání potom ZDE.

 

Jednání pracovních skupin

První jednání pracovních skupin - prosinec 2017

V úterý 5. 12. a ve středu 6. 12. 2017 se členové realizačního týmu projektu sešli na prvních jednáních pracovních skupin

Zápis z jednání pracovní skupiny Aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných je k dispozici ZDE, výstup z jednání (pracovní materiál) je ZDE.

Zápis z jednání pracovní skupiny Rozšíření služeb pro seniory a zdravotně postižené je k dispozici ZDE, výstup z jednání (pracovní materiál) je ZDE.

Zápis z jednání pracovní skupiny Rozvoj ostatních sociálních služeb je k dispozici ZDE, výstup z jednání (pracovní materiál) je ZDE.

Zápis z jednání pracovní skupiny Rozvoj spolupráce s Krajem Vysočina je k dispozici ZDE, výstup z jednání (pracovní materiál) je ZDE.

Druhé jednání pracovních skupin - červen 2018

V průběhu června 2018 se členové realizačního týmu projektu sešli na druhém jednání pracovních skupin. Na jednáních byly mj. diskutovány výsledky dotazníkového šetření realizovaného s uživateli sociálních služeb na Humpolecku. 

Zápis z jednání pracovní skupiny Aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných je k dispozici ZDE, výsledky dotazníkového šetření pro tuto cílovou skupinu jsou zveřejněny ZDE.

Zápis z jednání pracovní skupiny Rozšíření služeb pro seniory a zdravotně postižené je k dispozici ZDE, výsledky dotazníkového šetření pro tuto cílovou skupinu jsou zveřejněny ZDE (senioři) a ZDE (zdravotně postižení).

Zápis z jednání pracovní skupiny Rozvoj ostatních sociálních služeb je k dispozici ZDE, výsledky dotazníkového šetření pro tuto cílovou skupinu jsou zveřejněny ZDE.

Zápis z jednání pracovní skupiny Rozvoj spolupráce s Krajem Vysočina je k dispozici ZDE.

Souhrnné výstupy z dotazníkového šetření naleznete ZDE.

Třetí jednání pracovních skupin - říjen 2018

Na začátku října se konalo třetí jednání členů pracovních skupin projektu. V rámci schůzek byly diskutovány vize a strategické cíle, tzn. jaké sociální služby by měly být pro jednotlivé cílové skupiny poskytovány v horizontu následujících let. Strategické cíle budou na dalším jednání pracovních skupin rozpracovány do konkrétních opatření. Bližší informace jsou k dispozici v zápisech z jednání pracovních skupin.

Zápis z jednání PS Aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných

Zápis z jednání PS Rozšíření služeb pro seniory a zdravotně postižené

Zápis z jednání PS Rozvoj ostatních sociálních služeb

Zápis z jednání PS Rozvoj spolupráce s Krajem Vysočina

Čtvrté jednání pracovních skupin - leden 2019

V lednu se konala další, v pořadí čtvrtá, jednání pracovních skupin. V rámci jednání se probírala konkrétní opatření ke stanoveným strategickým cílům. Členové také diskutovali nad SWOT analýzou a návrhem katalogu sociálních a doprovodných služeb na Humpolecku.

Zápis z jednání PS Aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných

Zápis z jednání PS Rozšíření služeb pro seniory a zdravotně postižené

Zápis z jednání PS Rozvoj ostatních sociálních služeb

Zápis z jednání PS Rozvoj spolupráce s Krajem Vysočina

Páté jednání pracovních skupin - březen 2019

Během měsíce března se konalo páté jednání pracovních skupin. Na jednáních se diskutovalo o jednotlivých opatřeních a členové pracovních skupin k jednotlivým patření, doplňovali subjekty, indikátory, zdroje financování a stanovili termíny plnění jednotlivých opatření.

Zápis z jednání PS Aktivizace douhodobě nezaměstaných

Zápis z jednání PS Rozšíření služeb pro seniroy a zdravotně postižené

Zápis z jednání PS Rozvoj ostatních sociálních služeb

Zápis z jednání PS Rozvoj spolupráce s Krajem Vysočina

Šesté jednání pracovních skupin - květen 2019

Na šestém jednání se projednávala finlní verze Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb. V každé pracovní skupině byly probrány jednotlivé připomínky ke střednědbému plánu, které byly následně zapracovány.

Zápis z jednání PS Aktivizace douhodobě nezaměstaných

Zápis z jednání PS Rozšíření služeb pro seniroy a zdravotně postižené

Zápis z jednání PS Rozvoj ostatních sociálních služeb

Zápis z jednání PS Rozvoj spolupráce s Krajem Vysočina

Sedmé jednání pracovních skupin - srpen 2019

Poslední jednání pracovních skupin proběhlo dne 27.8.2019. Na jednání byl probírán průběh schvalování SPRSS, tvorba akčního plánu, byl představen katalog sociálních služeb a mluvilo se a fungování komunitního plánování po ukončení projektu.

Zápis z jednání poslední hromadné pracovní skupiny.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb a Akční plán

Dne 26.6.2019 byl Zastupitelstvem města Humpolec schválen Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro region Humpolecka na období 2019-2021. Akční plán bude zastupitelstvu města Humpolec předkládán dne 25.9.2019.

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb pro region Humpolecka na období 2019-2021

Akční plán Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro region Humpolecka  na období 2019-2020

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Humpolecku

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na Humpolecku

 

Informování veřejnosti

Jednou z aktivit, na které je projekt zaměřen, je informování veřejnosti o projektu komunitního plánování sociálních služeb na Humpolecku. V březnovém vydání Radničních listů vydávaných městem Humpolec byl zveřejněn článek o projektu seznamující širokou veřejnost s tím, jak takové komunitní plánování vypadá, jak funguje v praxi a s možnostmi zapojení veřejnosti do projektu. Odkaz na Radniční listy - vydání březen 2018 ZDE.

Veřejná projednání

Pozvánka na veřejné projednání SPRSS v obci Želiv - 22. 5. 2019

Pozvánka na veřejné projednání SPRSS v obci Jiřice - 4. 6. 2019

Pozvánka na veřejné projednání SPRSS ve městě Humpolec - 7. 6. 2019

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím