FESST - Festival sociálních služeb v Humpolci

 

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka uspořádala FESST


Možná se ptáte, proč FESST s dvěma S. Právě tato dvě S znázorňují sociální služby, kterých se festival týká.
Festival sociálních služeb FESST je zaměřen na představení sociálních služeb, které působí na území Humpolecka.

Myšlenka uspořádat tento festival vznikla při setkávání pracovních skupin v rámci projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec, který realizovala místní akční skupina v uplynulých dvou letech. Schůzek pracovních skupin se účastnili zástupci poskytovatelů, uživatelů a zřizovatelů sociálních služeb.


FESST se konal v pátek 27. 9. 2019 v humpoleckém parku Stromovka a to v čase od 10 do 16:30 hodin. Bylo se prezentováno čtrnáct poskytovatelů sociálních služeb, které jsou zaměřeny mj. na seniory, zdravotně postižené (duševně i tělesně), samoživitele, nezaměstnané či závislé. Představily se tyto organizace působící na Humpolecku: Oblastní Charita Havlíčkův Brod, Fokus Vysočina, Centrum U Větrníku, Medou, VČELKA Senior Care, Domov Blahoslavené Bronislavy, Domov Jeřabina Pelhřimov, Háta, Intervenční centrum, Bílý kruh bezpečí, Dobrá rodina, Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina. Dále budou mít v parku své stánky odbor zdravotnictví a sociálních věcí Město Humpolec, Kraj Vysočina na téma dobrovolnictví a náhradní rodinná péče a místní akční skupina Společnost pro rozvoj Humpolecka, které také představí své činnosti. Více informací o jednotlivých organizacích je uvedeno níže.

Každý poskytovatel bude měl na svém stánku připravenou nějakou aktivitu. Děti se zabavily různými workshopy a hrami, také si mohly vyzkoušet nejrůznější simulátory či si zahrát hru šoupaná, kterou připraví Domov Blahoslavené Bronislavy.

                 

Na festivalu byl kromě již zmíněných sociálních služeb prezentován také Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb Humpolecka, který je jedním z výstupů realizovaného projektu Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec. V úvodu katalogu jsou vypsány životní situace a nastíněny jejich problémy a u nich jsou uvedeny služby, které osobám jejich problémy pomohou vyřešit. Katalog bude poté k dispozici u lékařů, na Městském úřadě v Humpolci, v obcích ORP Humpolec, či také na webových stránkách MAS, atd.


Na programu festivalu byla nejen prezentace jednotlivých služeb a katalogu, ale také doprovodný program, např. vystoupení seniorů z Astry, zazpíval hudební sbor při ZŠ Hradská Křišťálek,  proběhla módní přehlídka Střediska charitní pomoci (Šatníku) a své vystoupení předvedla i ZUŠ Gustava Mahlera a to žáci pěveckého a tanečního oboru.


Festival byl pořádán ve spolupráci s Městem Humpolec, záštitu nad festivalem převzala místostarostka Města Humpolec Mgr. Alena Kukrechtová a 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina zodpovědný za oblast sociálních věcí a nestátních neziskových organizací Mgr. Pavel Franěk. Akci podpořili Nadační fond pro Pelhřimovsko, Reality 11 Humpolec, SixPoitTwo, s.r.o. a Rodinný pivovar BERNARD a.s. Celou akcí účastníky provedla Tereza Šnajdr Stýblová. Akce byla určena pro širokou veřejnost. Vstup na tuto akci byl zdarma.

Na setkání v dalším ročníku se těší zaměstnanci MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka a zástupci prezentovaných služeb. Více informací je uvedeno v události na Facebooku FESST v Humpolci.

 

Na festivalu se představily tyto organizace:

 

Sociální služba Dům na půl cesty Havlíčkův Brod je pobytová služba, jejímž cílem je podpora mladých lidí ve věku 18 - 26 let, kteří po dosažení zletilosti opouštějí dětské domovy, výchovné ústavy, nefunkční rodiny, náhradní rodinou péči, výkon trestu odnětí svobody nebo ochrannou léčbu. Cílem této služby je zlepšení kvality jejich života a úspěšná integrace do společnosti.

Prostřednictvím dílčích činností se učí nejrůznějším sociálním a pracovním dovednostem, usilují o nalezení a udržení zaměstnání, učí se hospodařit s penězi, pečovat o domácnost a někteří se snaží osvojit si roli rodičů.

 

Jsme nezisková organizace poskytující pomoc a podporu lidem v těžkých životních situacích. Naším posláním je pomáhat těm, kteří jsou v důsledku věku, zdravotního omezení či nepříznivé sociální situace odkázáni na pomoc a podporu druhých. Poskytujeme terénní sociální služby (pečovatelská služba, osobní asistence, sociálně aktivizační služba pro seniory a osoby se zdravotním postižením) v domácnostech našich uživatelů. Díky naší pomoci je jim umožněno důstojně setrvat ve svém důvěrně známém domácím prostředí.

 

 

Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. je poradnou pro lidi se zdravotním postižením, seniory a jejich blízké. Bezplatně poskytuje sociálně právní poradenství, odborné poradenství týkající se kompenzačních a rehabilitačních pomůcek a vydává tzv. Euroklíče. V půjčovně kompenzačních a rehabilitačních pomůcek nabízí k zapůjčení pomůcky pro hůře pohyblivé a nedoslýchavé osoby, dále pak tísňová SOS tlačítka pro osaměle žijící seniory. Dále pak nabízí aktivity zaměřené na prevenci poruch paměti.

 

Háta, o.p.s. byla založena s cílem stát se významným poskytovatelem sociálních služeb nejen v ledečském regionu, ale i v Kraji Vysočina.


Jednou z hlavních činností Háty, o.p.s. je Centrum denních služeb Barborka, které se stará o 20 zaregistrovaných uživatelů sociálních služeb s mentálním a kombinovaným postižením. Uživatelé těchto služeb se zde učí návyku k práci v Sociálním bazaru, v klubu Barborka-fé či v Kompletační dílně.

 

 

Posláním FOKUS Vysočina, z.ú. je podporovat lidi s duševním onemocněním, případně jiným handicapem, v posílení jejich samostatnosti a sebedůvěry tak, aby mohli vést plnohodnotný život podle svých představ.

Nedílnou součástí naší práce je přispívat k destigmatizaci duševně nemocných: Jaké to asi je, když vidíte a slyšíte to, co ostatní ne? Nebo žijete ve světě, který je ve skutečnosti úplně jiný? Prostřednictvím Naší Budky si to můžete vyzkoušet. Budka má přiblížit stavy sluchových a vizuálních vjemů lidí se zkušeností s duševním onemocněním psychotického charakteru.

 

Centrum U Větrníku se zaměřuje na minimalizaci potencionálních rihzik a škod, které aktivním uživatelům, osobám blížkým a veřejnosti mohou nastat v důsledku užívání nelegálních návykových látek. Na FESSTu testovali občany na infekční nemoci, bavili se s lidmi o rizicích spojených s rekreačním užíváním návykových látek a prezentovali svou činnost.

 

Medou z.s. je nestátní neziskovou organizací, která vznikla v roce 2015 z iniciativy rodičů a přátel zdravotně znevýhodněných dětí a mladých lidí s cílem pomoci jim zapojit se do života běžné společnosti.

Pomáhají lidem s tělesným, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidem s autismem ve věku od 6 do 60 let na cestě ke spokojenému a samostatnému životu.
V Medou věří, že člověk s postižením má stejné potřeby jako zdravý člověk. První z nich je být uznán a milován takový, jaký je.

 

Domov blahoslavené Bronislavy se sídlem v Humpolci je nestátní neziskové zařízení pro seniory, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nejsou schopni žít ve svém prostředí nebo by v něm zůstali izolováni. Domov poskytuje svým klientům individuální pomoc a podporu tak, aby vedli pokud možno co nejdéle běžný způsob života, a pomáhá jim při udržování rodinných a společenských vazeb. Společně tak vytváří prostředí domova.

Na festivalu seznámili veřejnost s novou hrou, která je mezi jejich klienty velice oblíbená, tzv. holandský biliard.

 

"Malý je ten, kdo má malý cíl"

Domov Jeřabina Pelhřimov, p.o. je plně transformované zařízení Kraje Vysočina, které prošlo dlouhou cestu přechodu z velkého ústavního zařízení po domácnosti rodinného typu. Svou péči opírá o heslo „Žít podle svého a ve svém“. Poskytuje sociální služby osobám s mentálním, kombinovaným nebo s jiným zdravotním postižením a pomáhá nejen klientům ze svých řad, ale i veřejnosti. V rámci pobytových sociálních služeb provozuje Chráněné bydlení, Domov pro osoby se zdravotním postižením, Domov se zvláštním režimem a Domov pro seniory v Onšově. V rámci ambulantních sociálních služeb poskytuje služby Denního stacionáře a Sociálně terapeutickou dílnu.

 

Intervenční centrum Kraje Vysočina poskytuje sociální služby osobám ohroženým domácím násilím a z něho pramenícím nebezpečným pronásledováním formou odborné pomoci a podpory při řešení situace související s domácím násilím. Služba respektuje individuální potřeby uživatelů sociální služby a jejich lidskou důstojnost. Intervenční centrum koordinuje pomoc osobám ohroženým domácím násilím v Kraji Vysočina.

Cílovou skupinou uživatelů služby intervenčního centra jsou osoby ohrožené násilným chováním ze strany osob blízkých nebo osob žijících s nimi ve společném obydlí, které se nachází zejména na území Kraje Vysočina a jsou starší 16 let. A osoby, které jsou obětí stalkingu ze strany bývalého partnera nebo partnerky.

Na festivalu bude vystupovat s propagačními materiály a to zejména o Intervenčním centru, stalkingu a nově máme pro veřejnost vyhotoveny komiksy s informacemi o domácím násilí na ženách a mužích.

 

Bílý kruh bezpečí poskytuje odborné sociální poradenství.

Jejich pomoc
• je bezplatná, diskrétní (příchozí se nemusí představit), nezávislá, nestranná
• je určena obětem, pozůstalým po obětech a svědkům trestné činnosti,
• je dostupná i obětem neoznámené trestné činnosti;
• je komplexní, to znamená, že je poskytována současně dvojicí poradců (vysokoškolsky vzdělaným právníkem a interventem pro psychologickou pomoc obětem)
• je vždy individuální s přihlédnutím k osobnosti oběti a okolnostem trestného činu.

 

Odbor zdravotnictví a sociálních věcí Městského úřadu v Humpolci zajišťuje v rámci své sociální práce a odborného poradenství:
- sociální práci na obci,
- kuratelu pro dospělé pro občany sociálně vyloučené nebo ve výkonu trestu, po ukončení výkonu trestu, klienty bez domova,
- veřejné opatrovnictví pro osoby omezené v právních úkonech,
- přidělování bytů v Domě s pečovatelskou službou,
- správní rozhodování při ustanovení zvláštních příjemců dávek důchodového zabezpečení, případně dávek pomoci v hmotné nouzi, dávek státní sociální podpory,
- sociálně-právní ochranu dětí, ochranu dětí ohrožených, poradenství pro úpravy poměrů při rozchodu rodičů, kolizní opatrovnictví při opatrovnických soudních řízeních, odborné poradenství při řešení rodinných problémů, pomoc při vymáhání výživného na nezletilé děti, kuratelu pro mládež, zajištění a kontrolu ústavní péče, náhradní rodinnou péči – pěstounskou péči a osvojení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím