Akční plán OPZ+ MAS Humpolecka

   

 

Název projektu: Akční plán OPZ+ MAS Humpolecka     

Registrační číslo projektu: CZ.03.02.01/00/22_008/0000227
Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost+ v rámci výzvy 03_22_008.
Specifický cíl - 2.1 h) posilovat aktivní začleňování, a podpořit tak rovné příležitosti, nediskriminaci a aktivní účast a zlepšit zaměstnatelnost, zejména v případě znevýhodněných skupin
Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

 

O projektu

Cíl: Cílem je podpora a řešení problémů osob znevýhodněných či sociálně vyloučených/ohrožených sociálním vyloučením, které žijí v oblasti Humpolecka. Konkrétní aktivity směřují zejména do posilování rodinných vazeb, oblasti sociálního začleňování a práce s cizinci. Vždy probíhá realizace v přirozeném prostředí cílových skupin, tzn. tam, kde žijí či pracují. Jsou využívány přístupy a nástroje specifické pro venkovské prostředí s důrazem na aktivní zapojování a participaci členů místní komunity.

Termíny: zahájení 1.4.2023 – ukončení 31.3.2026
 

Popis projektu: V rámci projektu dojde k aktivizaci cílových skupin, zapojení se do pravidelných programů aktivizujících aktivní trávení času, dojde k propojení v rámci mezigeneračních vztahů díky realizaci společných akcí. Osoby zasažené těžkou životní situací získají osobní podporu, získají zpětnou vazbu od osob s obdobnými problémy, zapojí se do společnosti a získají podporu a pomoc při řešení své situace. Osoby z cílových skupin se zapojí do komunity, získají nové sociální dovednosti, zvýší si svoje sebevědomí, zlepší se mezigenerační a rodinné vztahy.
Cílové skupiny: Rodiče, děti a mladí dospělí v nepříznivé sociální situaci, osoby vracející se na trh práce po mateřské / rodičovské dovolené, osoby pečující o malé děti, cizinci, veřejnost
Partner projektu s finančním podílem: MEDOU z.s.

Aktivity projektu:

1) Komunitní kluby a komunitní tábory – podpora vzniku a činnosti min. dvou klubů, na fungujícím prostředí komunitních klubů budou i založeny navazující komunitní tábory.
2) Kulturní a multikulturní aktivity – podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit typu „sousedská setkání“, setkávání rodin s dětmi, začleňování samoživitelek, mezigenerační setkávání atd.
3) Environmetální vzdělávání – rozvoj environmentálního cítění u dětí a mládeže, propojení cílových skupin a zájmových organizací z oblasti zemědělství, včelařství a rybářství.
4) Interkulturní akce a poradenství – aktivity zaměřené na vztahy mezi komunitami, sociokulturní orientaci a ekonomickou soběstačnost (poradenství, integrační aktivity, informace pro veřejnost), pomoc cizincům se získáním základní orientace pro život v ČR.
5) Lokální ambulantní program – řešení problematiky nedostatečné kvality poskytování služeb formou terénního mobilního programu na území Humpolecka. Terénní mobilní program je zaměřen na práci s rodinnými příslušníky klientů partnera projektu.

Kontakty na realizační tým:

Koordinátorka MAS:
Ing. Martina Stárková, martina.starkova@humpolecko.cz, tel. 792 311 715
Ing. Martina Krčilová, martina.krcilova@humpolecko.cz, tel. 739 426 320


Komunitní pracovník MAS:
Mgr. Pavlína Žatečková, pavlina.zateckova@humpolecko.cz, tel. 737 527 373


Komunitní pracovník MEDOU z.s.
Bc. Petra Mottlová, petra.mottlova@medou-humpolec.cz, tel. 777 679 791
Bc. Ivana Kmochová, ivana.kmochova@seznam.cz, tel. 
736 442 694 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím