Nová zelená úsporám light

Nová zelená úsporám je novým programem Státního fondu životního prostředí ČR. Dotace je určena pro nízkopříjmové domácnosti z řad starobních důchodců, invalidních důchodců a domácnosti s příspěvkem na bydlení.

Příjem žádosti podle nové výzvy začne 2. května 2023.

Po schválení žádosti obdrží žadatel zálohu ve výši 100 %, maximálně však 240 tis. Kč na jednu žádost.

  • Zateplení domu - max. 150 000 Kč
  • Instalace obnovitelných zdrojů energie - max. 90 000 Kč

Na jeden rodinný dům může být podána pouze jedna žádost.

 

KDO SI MŮŽE O DOTACI POŽÁDAT

- žadatel musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem rodinného domu a mít v něm trvalé bydliště min. před 12. 9. 2022 nebo trvale obývá rekreační objekt

- domácnost je složena z důchodců - žadatel musí pobírat starobní důchod, invalidní důchod 3. stupně nebo jde o domácnost, která v období od 12. 9. do podání žádosti o dotaci pobírala příspěvek na bydlení

- o dotaci lze žádat také zpětně na práce provedené od 12. 9. 2022

 

KDO SI NEMŮŽE POŽÁDAT

Žádost nelze podpořit v případě, že.

- v domě bydlí pracující osoba - syn, dcera s rodinou 

- bydlíte v bytovém domě

- na vaše nemovitost o omezena soudcovskou nebo exekutorskou zástavou, je na ní nařízena exekuce nebo příkaz k prodeji nebo je předmětem insolvenčního řízení. 

- dům je ve vlastnictví obchodní společnosti, právnické osoby, spolku nebo fondu

 

JAKÁ OPATŘENÍ MOHOU BÝT REALIZOVÁNA

A) ZATEPLENÍ DOMU

V rámci programu Nová zelená úsporám lze realizovat 6 opatření na rodinných domech. Dotace je řešena paušálem.

To znamená: Na výměnu jednoho okna dostanu max. 12 tis. Kč - neřeší se velikost okna. Pokud mě okno bude stát 16 tis. Kč, doplatím 4 tis. Kč ze svého. 

Opatření lze kombinovat max. do 150 tis. Kč. Žadatel musí dodržet minimální požadavky u konkrétních opatření, aby byla dotace uznána! Pokud žadatel nesplní minimální technické parametry nebo jiné požadavky ze stanovených Závazných podmínek, může dojít k odnětí dotace a k výzvě vrácení vyplacené zálohy. 

 

TECHNICKÉ POŽADAVKY:

Zateplení fasády

- min. tloušťka nové tepelné izolace je 200 mm (včetně stávající), tloušťku lze posoudit podle zvoleného materiálu

- zateplení musí pokrýt vytápěnou část domu

 

Zateplení střechy:

- jedná se o zateplení celé střešní konstrukce

- tloušťka tepelné izolace je min. 300 mm (včetně stávající), tloušťku lze posoudit podle zvoleného materiálu

 

Zateplení stropu pod půdou

- jedná se o zateplení stropu v celé ploše nad vytápěným prostorem

- tloušťka tepelné izolace je min. 300 mm (včetné stávající), tloušťku lze posoudit podle zvoleného materiálu

 

Zateplení podlahy 

- zateplení je provedeno v celém půdorysu 

- tloušťka tepelné izolace je min. 120 mm (včetně stávající), tloušťku lze posoudit podle zvoleného materiálu

 

Výměna oken 

- výměna oken je provedena ve vytápěných prostorem včetně střešních oken a balkónových dveří

- tloušťka rámu 70 mm s izolačním 3-sklem

- v případě stávajících špaletových oken může být podpora poskytnuta na jejich celkovou opravu, kde budou vnější křídla nahrazena novými (popř. repasovanými) s izolačním 2-sklem nebo 3-sklem.

 

Výměna vchodových dveří

- výměna vchodových dveří mezi vnitřním a venkovním prostorem

- dveře musí mít tepelně-izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním 2-sklem nebo 3-sklem

B) Instalace odbnovitelných zdrojů energie (OZE)

- Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci pouze jednoho z níže uvedených systémů pro akumulační ohřev vody. Systém lze využít i případnému vytápění (nepovinné).

- Instalace zdrojů musí být provedena dodavatelem s opravněním dle § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění. Tzn. dle typu opatření "Instalatér solárních termických soustav (23-099-M)" nebo "Elektromontér fotovoltaických systémů (26-014-H).

 

Výše podpory:

solární termický ohřev vody - 90 000 Kč
solární fotovoltaický ohřev vody - 90 000 Kč


TECHNICKÉ POŽADAVKY:

 

Řešení opatření konzultujte se svým dodavatelem - firmou, která práce provádí. 

 

Podrobnější technické parametry jednotlivých opatření naleznete v Závazných pokynech pro příjemce v kapitole 3 a 4 Oblasti podpory a podmínky pro stanovení a poskytnutí podpory str. 4.

 

JAK PODAT ŽÁDOST O DOTACI - S CELÝM PROCESEM PODÁNÍ ŽÁDOSTI VÁM POMŮŽE NAŠE MAS ZDARMA

Žádost o dotaci se podává přes portál Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí (AIS SFŽP ČR). Pro přístup do portálu musí být žadatel vyřízenou Identitu občana. Tu lze aktivovat na stránce http://www.identitaobcana.cz. (Návod k založení identity občana a k práci na portálu naleznete ZDE.

V portálu si žadatel založí žádost o dotaci, vyplní požadované pole a přiloží požadované přílohy.

Přílohy k žádosti:

- fotodokumentaci stavu před realizací opatření

- doklad k prokázání vlastnictví bankovního účtu žadatele

- doklad k prokázání čerpání příspěvku na bydlení nebo čerpání důchodu

- odborný posudek navrhovaných opatření potvrzený pověřenou osobou MAS 

 

UPOZORŇUJEME POTENCIONÁLNÍ ŽADATELE, ŽE PODÁNÍ ŽÁDOSTI NEZNAMENÁ JISTÝ ZISK DOTACE. POKUD NEMÁTE VLASTNÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY, ZE KTERÝCH BYSTE VYBRANÁ OPATŘENÍ REALIZOVALI, NEZAČÍNEJTE S REALIZACÍ DŘÍVE NEŽ PO SCHVÁLENÍ DOTACE. 

 

DOKUMENTY K PROGRAMU:

Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory - Nová zelená úsporám light

 

ODKAZ PŘÍMO NA VÝZVU NZÚ LIGHT

 

KONTAKTNÍ OSOBY: 

Radim Dalík
e-mail: dalikradim@seznam.cz

telefon: +420 605 105 940

 

Martina Krčilová
e-mail: info@humpolecko.cz
telefon: +420 739 426 320

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím