Komunitní plán sociálních služeb

Název projektu: Komunitní plán sociálních služeb v ORP Humpolec

Registrační číslo: CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006578

 

 

Projekt je realizován z Operačního programu Zaměstnanost, specifický cíl SC 1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování, v rámci výzvy č. 63 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni.

Na projekt je poskytována finanční podpora EU.

Účelem projektu je vytvoření komplexního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP Humpolec (25 obcí) pro období 2019 – 2021 a následný akční plán na roky 2019 a 2020. Projekt si klade za cíl zmapovat potřeby regionu v sociálních službách a zajistit, aby poskytované sociální služby reagovaly na lokální odlišnosti. Mezi další cíle projektu patří zvýšení dostupnosti a kvality sociálních služeb na území ORP Humpolec a rozšíření jejich nabídky. Výstupem projektu bude zajištění systému sociálních služeb na místní úrovni, který odpovídá zjištěným místním potřebám.

MAS Společnost pro rozvoj Humpolecka realizuje tento projekt metodou komunitního plánování, tzn. se zapojením veřejnosti a všech hlavních aktérů v oblasti sociálních služeb na území regionu (zadavatelé, poskytovatelé a uživatelé sociálních služeb). V rámci projektu budou vytvořeny následující 4 pracovní skupiny sestávající z odborníků na danou oblast:

a) Aktivizace dlouhodobě nezaměstnaných
b) Rozšíření služeb pro seniory a zdravotně postižené
c) Rozvoj ostatních sociálních služeb
d) Rozvoj spolupráce s Krajem Vysočina

V úterý 12. září 2017 se uskutečnila informační schůzka pro potenciální členy pracovních skupin projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb v ORP Humpolec. Pozvánka na akci adresovaná vybraným zástupcům pracovních skupin projektu je k nahlédnutí ZDE. Program schůzky a stručné představení projektu je k dispozici ZDE, zápis z jednání potom ZDE.

V průběhu realizace projektu došlo ke změnám ve složení pracovních skupin projektu. Aktuální seznam členů pracovních skupin je k dispozici ZDE.