Aktuality

Výzva MŠMT na Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ
Výzva MŠMT na Rozvoj výukových kapacit MŠ a ZŠ

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu pro předkládání žádostí o dotaci v rámci programu 133 310 Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol zřizovaných územně samosprávnými celky.

V našem území, ORP Humpolec, budou podpořeny základní školy zřizované obcemi pouze s 1. stupněm včetně těch ZŠ pouze s 1. stupněm, které vykonávají činnost současně MŠ a ZŠ umístěné v jedné budově, která vyžaduje v rámci jedné budovy redislokace učeben pro oba druhy vzdělávání.

Žadatelem/příjemcem dotace může být obec, která zřizuje ZŠ nebo MŠ ve formě příspěvkové organizace nebo školské právnické osoby.

Harmonogram výzvy:

 • Podání žádosti o dotaci je do 8. 12. 2017.
 • Předpokládané zveřejnění výsledků je 6. 3. 2018
 • Akce musí být realizována do 31. 8. 2019.

Finance

Celková alokace na tuto výzvu je 330 mil. Kč.

Limity poskytnuté jedné dotace jsou:

 • minimálně 2 mil. Kč
 • maximálně 30 mil. Kč

Minimální výše spolufinancování ze strany příjemce dotace:

 • 15 % z celkových způsobilých výdajů akce,
 • 30 % z celkových způsobilých výdajů akce - pokud bude součástí akce také výstavba tělocvičny.

Žádost se bude podávat v elektronické (na formuláři https://isprofin.mfcr.cz/rispf) a zároveň v listinné podobě.

Dotace bude poskytnuta na realizaci akcí za účelem vytvoření nových výukových kapacit:

 • MŠ a ZŠ zřizovaných obcemi - zejména v oblastech s dlouhodobým nárůstem dětí nebo žáků z nové bytové výstavby nebo
 • MŠ a ZŠ zřizovaných svazky obcí v lokalitách s nedostačující dostupností předškolního a základního vzdělávání.

Dotace bude poskytnuta na rozvoj nebo vytvoření nových výukových kapacit (kmenových učeben). Nové výukové kapacity lze vytvořit formou:

 • výstavby nových prostor,
 • přístavby, nástavby, vestavby,
 • rekonstrukce a modernizace stávajících prostor.

Rozsah nově vytvářených výukových kapacit je podmíněn prokázanou potřebností navyšované kapacity vč. odůvodněného rozsahu.

Mohou být realizovány doplňkové kapacity odborných učeben, zázemí školy, popřípadě kapacity zařízení školního stravování a školní družiny.

Vybudování tělocvičny bude způsobilé pouze v případě akcí, které vedou k celistvému řešení organizace výuky, tj. dochází-li k navýšení kapacity kmenových tříd a bude prokázáno dlouhodobé provozování tělesné výchovy v nevyhovujících prostorách (např. v kmenové třídě).

 • Potom se také navyšuje minimální povinný podíl finanční spoluúčasti příjemce dotace na 30 % z celkových způsobilých výdajů akce.

Může být financována výstavba prostor pro školní družinu, která souvisí s navýšením kapacity nových kmenových učeben, která povede k celistvému řešení organizace výuky a bude prokázáno dlouhodobé provozování činnosti školní družiny v nevyhovujících prostorách (např. kmenových třídách).

Dále budou způsobilé dodávky interiérového vybavení (vestavěný nábytek a mobiliář). Také investiční vybavení učeben, jako je audiovizuální technika, laboratorní vybavení, informační systémy, učební pomůcky, apod.

Z dotace není možné financovat např.:

 • prosté rekonstrukce objektů z důvodu špatného technického stavu objektu,
 • pořízení vybavení budov a učeben, stravovacích prostor,
 • úpravy venkovních ploch,
 • budování školních hřišť.

Podmínky poskytnutí dotace: v daném školském obvodu na území obce se minimálně při posledním termínu zápisu k povinné školní docházce před podáním žádosti o dotaci v této výzvě projevil nedostatek výukových kapacit v předškolním a základním vzdělávání.

 

Žádost bude procházet formální kontrolou a také proběhne hodnocení kvality investiční akce a také budou hodnoceny specifické (stavebně technické a ekonomické, data z hlediska demografie a spádovosti, atd.) údaje, kdy může být přiděleno až 90 bodů. Žádosti budou seřazeny od nejvyššího počtu bodů po nejnižší. Výběr investičních akcí pak proběhne podle celkové alokace výzvy.

 

Celé znění výzvy naleznete ZDE.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

<< Zpět na předchozí stránku

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.  Souhlasím